Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR MOBILITY EDENRED KAARTHOUDERS


DEFINITIES

Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders zijn deze algemene voorwaarden van de Mobility Edenred Card die van tijd tot tijd worden aangepast. De nieuwste geldende Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders zijn toegankelijk op onze Website. Op deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders is de overeenkomst tussen Uw Werkgever en Edenred inzake de verstrekking van Mobility Edenred ('Klantovereenkomst') van toepassing. Om twijfel uit te sluiten, wordt hierbij bepaald dat het activeren en/of gebruik van de Mobility Edenred Card geen overeenkomst tussen Edenred en de Kaarthouder inhoudt.

Beschikbaar saldo is het tegoed op Uw Mobility Edenred Card dat nog steeds ter beschikking is.

Kaarthouder betekent dat U de houder van de Mobility Edenred Card bent.

Bekendmaker van gegevens slaat op de Partij die de Persoonsgegevens doorgeeft aan de Gegevensontvanger.

Werkgever slaat op Uw Werkgever die aan het Mobility Edenred programma deelneemt.

Handelaars zijn geselecteerde handelaars die de Mobility Edenred Card aanvaarden als betaalinstrument voor Mobiliteitsdiensten.

Mobility Edenred (of Mobility Edenred Card of Kaart) is de voorafbetaalde kaart en de bijbehorende diensten, met contactloze functies. De Mobility Edenred Card wordt aan U verstrekt onder deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders en is geldig tot de vervaldatum die op de voorzijde van de Mobility Edenred Card afgedrukt staat in een 'maand-jaar'-formaat, waarna deze niet meer mag worden gebruikt.

Mobiliteitsgoederen en -diensten zijn de in de Verordening omschreven en toegestane goederen en diensten inzake mobiliteit die bij de Handelaars kunnen worden aangekocht.

De Pincode voor de Mobiliteitsgoederen en -diensten is het persoonlijke identificatienummer gekoppeld aan de Mobility Edenred Card dat bepaalde Handelaars vereisen ter goedkeuring van een transactie. Om Uw Pincode te verkrijgen, gaat u naar www.mymobility.edenred.be.

Verordening is de Belgische wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget en de hierop geldende en toekomstige wijzigingen, decreten, voorschriften en andere gerelateerde regelgeving.

Wij, Ons, Onze verwijzen naar Edenred Belgium NV/SA, een vennootschap met zetel in België, met ondernemingsnummer BE0407.034.269, waarmee u contact kunt opnemen op het volgende adres: Vorstlaan/Bv. du Souverain 165/9 in 1160 Brussel.

Website is de website op https://user.edenred.be/hc/en/categories/360000091997-Mobility waar U de Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders kunt raadplegen.

Internetservice omvat alle softwarediensten die Edenred verleent waarmee de Kaarthouder zijn Kaart en aanbelangende zaken kan beheren. Dit omvat de Mobility Edenred app en de persoonlijke webruimte op mymobility.edenred.be.

U, Uw verwijzen naar de Kaarthouder die van zijn Werkgever een Mobility Edenred Card ter beschikking krijgt.

 

Op Uw rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van Uw Mobility Edenred Card zijn deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders van toepassing. Lees deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders aandachtig alvorens de Mobility Edenred Card te gebruiken. Door het activeren en/of gebruiken van Uw Mobility Edenred Card gaat U akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders.

 

De Mobility Edenred Card is een voorafbetaalde kaart beheerd door Edenred en uitgegeven door PrePay Technologies Ltd, een maatschappij van Edenred Group, onder licentie van MasterCard International Inc. De Kaart wordt aan U persoonlijk verstrekt, is alleen geldig in België en kan enkel worden gebruikt voor de aanschaf van Mobiliteitsgoederen en -diensten bij Handelaars.

Gebruik van Uw kaart

De Mobility Edenred Card kan alleen worden gebruikt door een Kaarthouder aan wie de Werkgever de Kaart heeft toegewezen voor de aanschaf van Mobiliteitsgoederen en -diensten of goederen zoals omschreven en toegestaan in de Verordening. Edenred heeft met de Werkgever van de Kaarthouder een Klantovereenkomst afgesloten inzake de Mobility Edenred Card.

De Mobility Edenred Card kan niet worden gebruikt aan een geldautomaat. Het Beschikbare saldo kan niet worden ingeruild tegen contant geld, noch wordt er wisselgeld teruggegeven na een betaling. De Mobility Edenred Card kan niet worden overgedragen aan een andere Kaarthouder of derde. Bij annulatie of ongedaan maken van een transactie, kan enkel de hiervoor gebruikte Kaart gecrediteerd worden. Beschadigde, gemanipuleerde, inactieve of geannuleerde Kaarten worden niet aanvaard door Handelaars. Edenred zal het Beschikbare saldo in geen geval terugbetalen aan de Kaarthouder, ook niet gedeeltelijk.

U moet de Kaart op de achterzijde ondertekenen voordat U deze in gebruik neemt.

De Kaarthouder ontvangt de Pincode bij activatie van de Mobility Edenred Card. Daarvoor moet hij surfen naar www.mymobility.edenred.be om zijn Pincode te raadplegen.

De Kaarthouder moet de Kaart aan de Handelaar tonen voor de aankoop. Transacties met de Kaart moeten worden bevestigd via een van de volgende methoden (afhankelijk van de Handelaar): het ontvangstbewijs ondertekenen; Uw Pincode invoeren; Uw Kaart tegen een contactloze betaallezer/terminal houden voor betalingen van kleine bedragen (tot € 25); of de beveiligingscode van 3 cijfers op de achterzijde van de Kaart ingeven voor onlinetransacties.

U kunt de Kaart niet zelf opladen. Het nieuwe tegoed moet door Uw Werkgever worden opgeladen. U kunt het Beschikbare saldo en Uw vergeten Pincode raadplegen door op Uw account op de Website in te loggen of de Mobiele applicatie te laden (beschikbaar voor iPhone en Android).  

Mobility Edenred is onderworpen aan de Verordening en de Kaart kan enkel voor de aankoop van Mobiliteitsgoederen en -diensten worden gebruikt. De nieuwste geldende Verordening is beschikbaar op de Website en ook op de website van de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën. De beperkingen opgelegd door deze Verordening kunnen van invloed zijn op de kenmerken en functionaliteiten van de Kaart. De Kaarthouder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Kaart. Elke inbreuk op de voorwaarden kan leiden tot de intrekking van de Kaart.

Geldigheidsduur

De Mobility Edenred Card is geldig voor een periode van 24 maanden tot de vervaldatum, maand en jaar, die op de voorzijde van de Kaart staat afgedrukt. Na het verstrijken van deze periode kan de Kaart niet meer worden gebruikt. Het tegoed op de Kaart is beschikbaar gedurende het lopende kalenderjaar.

Wanneer Uw arbeidsovereenkomst met Uw Werkgever wordt beëindigd, wordt het Beschikbare saldo op de Mobility Edenred Card door Uw Werkgever overgeladen op een rekening van de Werkgever.

 

Indien U een nieuwe Kaart nodig hebt, bij verlies bijvoorbeeld, moet U deze via de Werkgever aanvragen. Edenred behoudt zich het recht voor de Kaart niet te vervangen indien Uw Werkgever acht dat U niet meer in aanmerking komt.

 

Uw Kaart veilig bewaren en veiligheidsbeperkingen

De Pincode gekoppeld aan de Kaart is persoonlijk, strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt. U mag nooit iemand anders Uw Kaart laten gebruiken.

Elk gebruik van de kaart wordt geacht rechtsgeldig door de Kaarthouder gebeurd te zijn, tenzij Edenred werd verzocht de Kaart te blokkeren volgens de procedures omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders.  Bij verlies van Uw Kaart kan het tegoed verloren gaan als U de Kaart niet onmiddellijk blokkeert.  Bewaar het kaartnummer om het tegoed te raadplegen of om verlies of diefstal van de Kaart te melden.

Blokkeren van transacties

Ga via de Internetservice naar Uw account en geef een opdracht om de betalingen te onderbreken als U de Kaart wilt blokkeren of in geval van verlies of diefstal. De opdracht om betalingen te blokkeren gaat uiterlijk in op de dezelfde dag als Edenred de opdracht ontvangt. U kunt dit ook rechtstreeks aan Uw Werkgever melden, die dan contact opneemt met Edenred om de Kaart te blokkeren en te vervangen. Ongeacht de reden voor het blokkeren van de Kaart, zal de Kaarthouder geen terugbetaling van Edenred ontvangen.

Bij een gerechtigd vermoeden van inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders kan Edenred te allen tijde het gebruik van de Kaart voorlopig beperken of blijvend blokkeren. Edenred behoudt zich het recht voor om de Werkgever van de Kaarthouder in kennis te stellen waarom het gebruik van de Kaart beperkt werd.

Verantwoordelijkheden

De Kaarthouder is individueel verantwoordelijk voor de veilige bewaring en het gebruik van de aan hem/haar verstrekte Kaart. Edenred is in geen geval aansprakelijk voor verlies, diefstal of enig ander voorval buiten zijn controle.

Edenred verstrekt de Kaarthouder een betaalinstrument waarmee de Kaarthouder Mobiliteitsgoederen en -diensten bij de Handelaars kan aankopen. Edenred is enkel verantwoordelijk voor de werking van de Kaart als betaalinstrument. De aansprakelijkheid van Edenred voor de werking van de Kaart is vastgesteld en bepaald in de Klantovereenkomst die Edenred en de Werkgever ondertekend hebben. Indien U problemen ondervindt bij het gebruik van de Kaart, neem dan contact op met Uw Werkgever.

Edenred is in geen geval aansprakelijk voor telecommunicatiestoringen of enig ander voorval buiten zijn controle. Edenred kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de werkwijze van Handelaars of hun dienstverlening, met inbegrip van maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van diensten, deugdelijke werking en kwaliteit; noch voor geleden schade als gevolg van handelingen van de Handelaar of enig ander aan hem gerelateerd voorval.

Uw gegevens en gegevensbescherming

Persoonsgegevens, met inbegrip van voornaam, naam, geboortedatum, taal, titel, e-mailadres van de Kaarthouder evenals gegevens in verband met de Edenred Mobiliteitsgoederen en -diensten (mobiliteitsbudget, distributie-/leveringspunt) ('Persoonsgegevens') van de Kaarthouder worden door de Werkgever bij het aanvragen van de Kaart aan Edenred verstrekt of wanneer de Kaarthouder deze activeert of gebruikt. Persoonsgegevens zijn vereist voor het gebruik van de Kaart en nodig opdat Edenred en zijn groepsmaatschappijen (met inbegrip van PrePay Technologies Ltd) de Kaarthouder de diensten kunnen verlenen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders. PrePay Technologies Ltd zal optreden als gegevensverwerker van Uw Persoonsgegevens, behalve voor het gebruik van Persoonsgegevens in het geval van preventie van witwassen van geld en financiering van terrorisme, waar PrePay Technologies Ltd zal optreden als data controller.

Uw Werkgever en Edenred treden allebei op als onafhankelijke data controllers. Meer specifiek treedt Edenred België op als Controller vanaf het ogenblik dat het de Persoonsgegevens ontvangt van Uw Werkgever.

Edenred verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in België en in overeenstemming met de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ('GDPR') en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders.

Meer informatie over de gegevensverwerking alsook de lijst van de gegevensverwerkers vindt u in onze Privacyverklaring: https://www.edenred.be/as-doc/documents/en/gdpr/Privacy_Notice_EN.pdf.

Uw werkgever is als Bekendmaker van gegevens verantwoordelijk en zal voldoen aan Uw rechten van Betrokkene en waar nodig rechtzettingen doorvoeren.

 

Toepasselijk recht, geschillen en klachten

Op deze Algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Brussel.

Algemeen

Mobility Edenred en alle eraan verbonden rechten blijven eigendom van Edenred. Edenred kan zijn rechten en plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders overdragen aan een maatschappij die deel uitmaakt van de Edenred Group.

Deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders zijn opgesteld in het Frans, Nederlands en Engels, maar in geval van discrepanties heeft de Engelse versie voorrang.

De nieuwste versie van deze Gebruiksvoorwaarden voor kaarthouders is beschikbaar op de Website. In geval van discrepanties heeft de versie op de Website voorrang.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.